เปี้ยว

การกำหนดความต้องการของระบบ
Comments: 0
Added: Author: เปี้ยว
การเริ่มต้นและการวางแผนโครงการการพัฒนาระบบ
Comments: 0
Added: Author: เปี้ยว
INT605 การระบุและการเลือกระบบการพัฒนาโครงการ (Identifying and Selecting Systems  Development Projects)
Comments: 0
Added: Author: เปี้ยว
3 ผ่าน (เวลาผ่าน รายได้ผ่าน เรียนผ่าน)
Comments: 0
Added: Author: เปี้ยว
#INT602 Sorting (3/3) [Merge Sort, Quick Sort, Sorting Large Records , External Sorting]
Comments: 0
Added: Author: เปี้ยว
#INT602 Sorting (2/3) [ Shell Sort, Heap Sort]
Comments: 0
Added: Author: เปี้ยว
#INT602 Sorting (1/3) [Insertion Sort, Selection Sort, Bubble Sort , Cocktail Shaker Sort]
Comments: 0
Added: Author: เปี้ยว
#INT602 Priority Queues (3/3) [Binomial Queues]
Comments: 0
Added: Author: เปี้ยว
#INT602 Priority Queues (2/3) [Basic Heap Operations]
Comments: 0
Added: Author: เปี้ยว
#INT602 Priority Queues (1/3) [Binary Heap, Structure Property, Heap Order Property]
Comments: 0
Added: Author: เปี้ยว
บรรยายประสบการณ์ธุรกิจ ตอน เรื่องเล่าจากพี่ถึงน้อง
Comments: 0
Added: Author: เปี้ยว
#INT602 Hashing
Comments: 0
Added: Author: เปี้ยว
#INT602 B-Trees
Comments: 0
Added: Author: เปี้ยว
#INT602 AVL Trees
Comments: 0
Added: Author: เปี้ยว
#INT602 Binary Search Trees
Comments: 0
Added: Author: เปี้ยว
#INT602 Trees ,Binary Trees และ Expression Trees
Comments: 0
Added: Author: เปี้ยว
#INT602 Queue
Comments: 0
Added: Author: เปี้ยว
#INT603 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และความสัมพันธ์กับเทคโนโลยี
Comments: 0
Added: Author: เปี้ยว
#INT601 Architecture และ History of Computers
Comments: 0
Added: Author: เปี้ยว
#INT602 Lists, Stacks และ Queues
Comments: 0
Added: Author: เปี้ยว
#INT603 เทคโนโลยีและองค์กร/ข้อมูลและสารสนเทศ
Comments: 0
Added: Author: เปี้ยว
#INT602 Pseudocode และการวิเคราะห์เวลาการทำงาน/การคำนวณเวลาด้วย Big-Oh
Comments: 0
Added: Author: เปี้ยว
#INT603 เทคโนโลยีของ TfL และการลงทุนในระบบสารสนเทศ กลยุทธ์ด้านไอที
Comments: 0
Added: Author: เปี้ยว
เมื่อผมต้องเสียเงินนับแสน! วิธีเอาตัวรอดจากธุรกิจที่มีความเสี่ยง..
Comments: 0
Added: Author: เปี้ยว