#INT602 Hashing

Posted on September 03, 2014 (85 views)

Hashing เป็นการเก็บข้อมูลในตาราง ด้วยเวลาคงที่โดยเฉลี่ย..

General Idea ค่าที่ได้ใน TableSize เริ่มต้นที่ 0 เพราะมีความหมายกับผลลัพธ์ เพราะค่าอาจจะได้ออกมาเป็น 0 นั้นเอง

Hash Table เป็นวิธีเก็บข้อมูลในตารางโดยใช้ Key อ้างอิงไปในตารางส่วนใหญ่เป็นตัวเลข Alpha base, Alphanumeric ฯลฯ

ตัวอย่างการเก็บค่าใน Hash Table ซึ่งการนำค่าไปเก็บนั้นขึ้นอยู่กับการเลือก Function ของผู้ใช้งาน โดยจากรูปอาจจะกำหนดค่าจากตัวเลขของตารางมาอ้างอิงชื่อ หรือเพื่อ Insert ข้อมูลลงไปนั้นเอง
Hash Function
ผลลัพธ์ที่ได้จาก …

#INT602 B-Trees

Posted on September 03, 2014 (80 views)

B-Trees เป็น Search Trees ลักษณะหนึ่ง ข้อมูลเก็บใน Terminal Nodes เท่านั้น และข้อมูลจะเรียงจากน้อยไปหามาก

จากรูปภาพ B-Tree ที่มี Order = 4 ค่าของ Terminal Nodes จะมีค่าได้ไม่เกิด 4 กลุ่ม ในแต่ละ Sub Trees นั้นๆ  ค่าของตัวเลขบน Root Node …

#INT602 AVL Trees

Posted on September 02, 2014 (71 views)

ชื่อ AVL  Trees ก็มาจากชื่อคนคิดที่ชื่อว่า Adelson-Velskii and Landis ครับ และ AVL Trees มีคุณสมบัติโครงสร้างเพิ่มขึ้น ทุก Nodes Left และ Right จะมี Sub Trees เท่ากันซึ่งเรียกได้ว่าเป็น Perfect Sub Trees และส่วนที่สำคัญในการเช็คข้อมูลเรื่อง Balanced นั้นคือ ความสูงของ Left และ Right จะมีความสูงได้ต่างกันไม่เกิน 1 ระดับเท่านั้น ตัวอย่าง AVL Trees และที่ไม่ใช้ AVL Trees …

#INT602 Binary Search Trees

Posted on September 01, 2014 (85 views)

สำหรับเรื่องนี้การค้นหาข้อมูลใน Trees นั้นสิ่งที่สำคัญก็คือสมมติฐานของข้อมูลที่อยู่ใน Trees ที่เก็บใน Nodes จะเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น (Integers) และค่าใน Nodes นั้นจะไม่มีค่าซ้ำกัน.. (เป็นสมมติฐานตามชีสครับ)

โครงสร้างของ Binary Trees ทุกๆค่าใน Left subtree จะน้อยและ Right subtree จะต้องมีค่ามากกว่าตัวมัน

จากรูปทางขวามือไม่ใช่ Binary Search Tree เพราะ 7 เป็น Sub …

#INT602 Trees ,Binary Trees และ Expression Trees

Posted on August 24, 2014 (127 views)

Trees
เป็นการเก็บข้อมูเลเป็นลำดับชั้น โครงสร้างคล้ายต้นไม้ โดยตามความหมายในชีสที่อาจารย์พูดซ้ำๆว่า Tree is collection of nodes. The collection can be empty. โดยจะมี Root node เป็นแกนกลางหรือราก ถ้าเทียบเป็นระดับก็จะอยู่ใน Level 0 นั้นเองครับ และตรง Root Node ก็จะไม่สามารถมีค่าว่างได้ แม้ว่า Tree ต้นนี้จะมีค่าเพียงแค่ 1 ค่าก็ถือว่าเป็น Root node เช่นกัน สำหรับแขนที่เชื่อมต่อระหว่าง Root Node ไปยัง Child นั้นจะเรียกว่า Parent …

#INT602 Queue

Posted on August 21, 2014 (90 views)

Queue
เป็นลักษณะข้อมูลคล้าย Lists ข้อมูลเข้าและออกค้นละข้าง เข้าก่อนออกก่อน (First-In-First-Out) โดยลักษณะของ Queue Model นั้นจะเป็นลักษณะแบบเพิ่มข้อมูลจากข้างหลังและลบข้อมูลจากข้างหน้า
Array Implementation of Queues
สำหรับโครงสร้างข้อมูลในรูปแบบ Array ของ Queue นั้น จะมีตัวแสดงหรือตัวเช็คตำแหน่งของหัวคิว (QFront) และท้ายคิว (QRear)

จากรูปสังเกตุว่า Qf และ Qr จะมีการปรับตำแหน่งตลอดเวลา เมื่อคิวแรกมีการ Execute ไปแล้ว …

#INT603 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และความสัมพันธ์กับเทคโนโลยี

Posted on August 15, 2014 (159 views)

เป็นบทที่สองแล้วครับสำหรับวิชา INT603 ในบนนี้ก็จะกล่าวถึงเรื่องดังต่อไปนี้ครับ

การอธิบายและการกำหนดกระบวณการทางธุรกิจและความสัมพันธ์กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมิณบทบาทของระบบการให้บริการระดับต่างๆ การจัดการธุรกิจและความสัมพันธ์
อธิบายถึงวิธีการใช้งานขององค์กร การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
อธิบายการทำงานเป็นทีม โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุน
ประเมินบทบาทของฟังก์ชั่นระบบสารสนเทศในการดำเนินธุรกิจ

กระบวนการทางธุรกิจ (Business Processes) และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Systems)

ขั้นตอนการดำเนินงานของวัตถุดิบ, ข้อมูล และความรู้
ชุดกิจกรรมและขั้นตอน
อาจจะเชื่อมโยงกับพื้นที่ทำงานหรือการข้ามสายงานด้วย

Businesses : สามารถมองเห็นเป็น collection ของกระบวนการทางธุรกิจ กระบวนการทางธุรกิจอาจจะเป็นได้ทั้งทรัพย์สินและหนี้สิน หรือสูญเสีย (Liabilities)

ตัวอย่างกระบวนการทางธุรกิจ : อาจารย์ยกตัวอย่างมหาลัย และกรมที่ดิน สิ่งกรมที่ดินทำมาเมื่อหลายปีก่อน กระบวนการทำงานก็คงคงเดิมอยู่ พูดถึงว่าโฉนดที่ดินจะเป็นตัวจริงก็ต้องเป็นตัวที่อยู่ในสำนักงานพื้นที่นั้นๆ กระบวนการทำงานหลายๆอย่างตั้งแต่หลายปีที่ผ่านมาก็ยังคงเหมือนเดิมกับวันนี้ ระยะเวลาเข้าใช้บริการก็นานเหมือนเดิม ด้วยจากสาเหตุหลายๆด้าน ที่มีการเอา Information System เข้าไปเพื่อเก็บข้อมูลเท่านั้นไม่ได้ เข้าไปดำเนินการเต็มรูปแบบ…

#INT601 Architecture และ History of Computers

Posted on August 15, 2014 (213 views)

เป็นวิชาที่สรุปผมมาสรุปช้าหน่อยครับ เพราะด้วยหลายๆอย่างทั้งงาน เรื่องยุ่งๆ บวกด้วยความขี้เกียดของผมเองด้วย เอาล่ะมาว่าด้วยตัววิชากันเลยดีกว่า โดยอาจารย์พูดถึงวัถุประสงค์ของวิชาดังนี้

ประวัติของคอมพิวเตอร์และการพัฒนาของระบบคอมพิวเตอร์
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Architecture ของ von Neumann
ระดับการออกแบบและการพัฒนาคอมพิวเตอร์
พูดคุยเกี่ยวกับเครื่องมือและการออกแบบในแต่ละระดับ
เปรียบเทียบและวัดประสิทธิภาพต่างๆของระบบคอมพิวเตอร์

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture)
คำนิยามเกี่ยวกับ Computer Architecture นั้นมีหลายๆท่านได้กล่าวไว้ดังนี้

Baer : การออกแบบเพื่อระบบคอมพิวเตอร์ที่บูรณาการสำหรับโปรแกรมเมอร์
Hayes : การศึกษาโครงสร้างการทำงานและออกแบบคอมพิเวตอร์
Abd-Alla : ออกแบบระบบพิเศษ สำหรับผู้ใช้ทั่วไปและระบบย่อยๆในแต่ระดับ
Foster : ศิลปะแห่งการออกแบบคอมพิวเตอร์ เป็นความสุขในการทำงาน
Hennessy : เชื่อต่อระหว่างฮาร์แวร์และซอฟแวร์ระดับต่ำสุด

จากนิยามก็มีต่างๆนานๆครับ ซึ่งหัวใจหลักยังไม่ถึงครับ โดยรูปแบบทั่วไปที่พูดถึงกันก็จะเป็นการออกแบบ/ โครงสร้าง, ศิลปะ, ระบบ และเครื่องมือสำหรับโปรแกรมและแอพพลิเคชั่น รวมถึงหน้าตาด้วย เช่นนั้น สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) จึงอ้างถึงคุณลักษณะ …

#INT602 Lists, Stacks และ Queues

Posted on August 08, 2014 (181 views)

Lists
โครงสร้างข้อมูลที่ธรรมดาที่สุด และในโปรแกรมจะได้พบเจอทั้ง Lists, Stacks และ Queues เป็นโครงสร้างอย่างชัดเจน เพราะโครงสร้างข้อมูลคือส่วนที่สำคัญ
บทสรุปของประเภทข้อมูล (Data Types)
พื้นฐานปกติทั่วเป็นที่ควรจะเป็นคือข้อมูลในแต่ละโปรแกรมหรือ code ที่เขียนเป็นโปรแกรมต่างๆนั้น ไม่ควรที่จะเกิน 1 หน้า 4A เพราะความเชื่อของสมองในการเข้าใจข้อมูลจะไม่เกิดนี้

วิธีการแก้ปัญหาคือการรวมไว้ใน Modules เดียวก็แยกออกมาเป็นหน่อยย่อยๆเล็กๆ ข้อดีของ Modules คือทำให้โปรแกรมนั้นๆอ่านง่ายขึ้น หรืออาจจะแยกเป็นข้อๆดังนี้

แก้ข้อผิดพลาดง่ายขึ้น
พัฒนาโปรแกรมได้ต่อ
หากมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงก็ง่ายต่อการแก้ไข

The List ADT
ชุดข้อมูลที่สามารถบ่งบอกตำแหน่งได้ การเก็บข้อมูลใน List นั้นถ้าไม่มีข้อมูลระบบจะแสดงเป็น 0 หรือ null ข้อเสีงของ List ทางคอมพิวเตอร์คือการเก็บข้อมูลจะมี Error ง่าย และเมื่อเรามี List …

#INT603 เทคโนโลยีและองค์กร/ข้อมูลและสารสนเทศ

Posted on August 08, 2014 (121 views)

ตอนสุดท้ายของ Chapter 1 ครับ การพึงพาอาศัยระหว่างองค์กรและเทคโนโลยี.. ในตอนนี้อาจจะสรุปงงๆ นิดหน่อยนะครับ เพราะเรียนมาหลายวันแล้วลืมไปเยอะเหมือนกัน
ระบบสารสนเทศ
ชุดองค์ประกอบที่เชื่อมโยงกัน ใช้เก็บรวมรวมข้อมูล ดำเนินงานและเผยแพร่ข้อมูล สนับสนุนการตัดสินใจ ประสานงานและความคุม

สาระสนเทศ (Information) กับข้อมูล (Data) : ในส่วนนี้สารสนเทศกับข้อมูลแยกให้ชัดเจนคือ
Data คือ ข้อมูลดิบ
Information คือ ข้อมูลโดยสรุป

อาจารยได้อธิบายและยกตัวอย่างออกมาเป็นรูปแบบการแบ่งชั้นของข้อมูลดังนี้ครับ

สำหรับกรณี Information และ Data นั้นแตกต่างกันอย่างชัดเจนในส่วนของลักษณะ

ข้อมูลสินค้าในแต่ละรายการในห้างสรรพสินค้า ว่ารหัสสินค้าอะไร ชื่อสินค้า …