#INT602 Queue

Posted on August 21, 2014 (24 views)

Queue
เป็นลักษณะข้อมูลคล้าย Lists ข้อมูลเข้าและออกค้นละข้าง เข้าก่อนออกก่อน (First-In-First-Out) โดยลักษณะของ Queue Model นั้นจะเป็นลักษณะแบบเพิ่มข้อมูลจากข้างหลังและลบข้อมูลจากข้างหน้า
Array Implementation of Queues
สำหรับโครงสร้างข้อมูลในรูปแบบ Array ของ Queue นั้น จะมีตัวแสดงหรือตัวเช็คตำแหน่งของหัวคิว (QFront) และท้ายคิว (QRear)

จากรูปสังเกตุว่า Qf และ Qr จะมีการปรับตำแหน่งตลอดเวลา เมื่อคิวแรกมีการ Execute ไปแล้ว …

#INT603 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และความสัมพันธ์กับเทคโนโลยี

Posted on August 15, 2014 (58 views)

เป็นบทที่สองแล้วครับสำหรับวิชา INT603 ในบนนี้ก็จะกล่าวถึงเรื่องดังต่อไปนี้ครับ

การอธิบายและการกำหนดกระบวณการทางธุรกิจและความสัมพันธ์กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมิณบทบาทของระบบการให้บริการระดับต่างๆ การจัดการธุรกิจและความสัมพันธ์
อธิบายถึงวิธีการใช้งานขององค์กร การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
อธิบายการทำงานเป็นทีม โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุน
ประเมินบทบาทของฟังก์ชั่นระบบสารสนเทศในการดำเนินธุรกิจ

กระบวนการทางธุรกิจ (Business Processes) และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Systems)

ขั้นตอนการดำเนินงานของวัตถุดิบ, ข้อมูล และความรู้
ชุดกิจกรรมและขั้นตอน
อาจจะเชื่อมโยงกับพื้นที่ทำงานหรือการข้ามสายงานด้วย

Businesses : สามารถมองเห็นเป็น collection ของกระบวนการทางธุรกิจ กระบวนการทางธุรกิจอาจจะเป็นได้ทั้งทรัพย์สินและหนี้สิน หรือสูญเสีย (Liabilities)

ตัวอย่างกระบวนการทางธุรกิจ : อาจารย์ยกตัวอย่างมหาลัย และกรมที่ดิน สิ่งกรมที่ดินทำมาเมื่อหลายปีก่อน กระบวนการทำงานก็คงคงเดิมอยู่ พูดถึงว่าโฉนดที่ดินจะเป็นตัวจริงก็ต้องเป็นตัวที่อยู่ในสำนักงานพื้นที่นั้นๆ กระบวนการทำงานหลายๆอย่างตั้งแต่หลายปีที่ผ่านมาก็ยังคงเหมือนเดิมกับวันนี้ ระยะเวลาเข้าใช้บริการก็นานเหมือนเดิม ด้วยจากสาเหตุหลายๆด้าน ที่มีการเอา Information System เข้าไปเพื่อเก็บข้อมูลเท่านั้นไม่ได้ เข้าไปดำเนินการเต็มรูปแบบ…

#INT601 Architecture และ History of Computers

Posted on August 15, 2014 (56 views)

เป็นวิชาที่สรุปผมมาสรุปช้าหน่อยครับ เพราะด้วยหลายๆอย่างทั้งงาน เรื่องยุ่งๆ บวกด้วยความขี้เกียดของผมเองด้วย เอาล่ะมาว่าด้วยตัววิชากันเลยดีกว่า โดยอาจารย์พูดถึงวัถุประสงค์ของวิชาดังนี้

ประวัติของคอมพิวเตอร์และการพัฒนาของระบบคอมพิวเตอร์
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Architecture ของ von Neumann
ระดับการออกแบบและการพัฒนาคอมพิวเตอร์
พูดคุยเกี่ยวกับเครื่องมือและการออกแบบในแต่ละระดับ
เปรียบเทียบและวัดประสิทธิภาพต่างๆของระบบคอมพิวเตอร์

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture)
คำนิยามเกี่ยวกับ Computer Architecture นั้นมีหลายๆท่านได้กล่าวไว้ดังนี้

Baer : การออกแบบเพื่อระบบคอมพิวเตอร์ที่บูรณาการสำหรับโปรแกรมเมอร์
Hayes : การศึกษาโครงสร้างการทำงานและออกแบบคอมพิเวตอร์
Abd-Alla : ออกแบบระบบพิเศษ สำหรับผู้ใช้ทั่วไปและระบบย่อยๆในแต่ระดับ
Foster : ศิลปะแห่งการออกแบบคอมพิวเตอร์ เป็นความสุขในการทำงาน
Hennessy : เชื่อต่อระหว่างฮาร์แวร์และซอฟแวร์ระดับต่ำสุด

จากนิยามก็มีต่างๆนานๆครับ ซึ่งหัวใจหลักยังไม่ถึงครับ โดยรูปแบบทั่วไปที่พูดถึงกันก็จะเป็นการออกแบบ/ โครงสร้าง, ศิลปะ, ระบบ และเครื่องมือสำหรับโปรแกรมและแอพพลิเคชั่น รวมถึงหน้าตาด้วย เช่นนั้น สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture) จึงอ้างถึงคุณลักษณะ …

#INT602 Lists, Stacks และ Queues

Posted on August 08, 2014 (94 views)

Lists
โครงสร้างข้อมูลที่ธรรมดาที่สุด และในโปรแกรมจะได้พบเจอทั้ง Lists, Stacks และ Queues เป็นโครงสร้างอย่างชัดเจน เพราะโครงสร้างข้อมูลคือส่วนที่สำคัญ
บทสรุปของประเภทข้อมูล (Data Types)
พื้นฐานปกติทั่วเป็นที่ควรจะเป็นคือข้อมูลในแต่ละโปรแกรมหรือ code ที่เขียนเป็นโปรแกรมต่างๆนั้น ไม่ควรที่จะเกิน 1 หน้า 4A เพราะความเชื่อของสมองในการเข้าใจข้อมูลจะไม่เกิดนี้

วิธีการแก้ปัญหาคือการรวมไว้ใน Modules เดียวก็แยกออกมาเป็นหน่อยย่อยๆเล็กๆ ข้อดีของ Modules คือทำให้โปรแกรมนั้นๆอ่านง่ายขึ้น หรืออาจจะแยกเป็นข้อๆดังนี้

แก้ข้อผิดพลาดง่ายขึ้น
พัฒนาโปรแกรมได้ต่อ
หากมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงก็ง่ายต่อการแก้ไข

The List ADT
ชุดข้อมูลที่สามารถบ่งบอกตำแหน่งได้ การเก็บข้อมูลใน List นั้นถ้าไม่มีข้อมูลระบบจะแสดงเป็น 0 หรือ null ข้อเสีงของ List ทางคอมพิวเตอร์คือการเก็บข้อมูลจะมี Error ง่าย และเมื่อเรามี List …

#INT603 เทคโนโลยีและองค์กร/ข้อมูลและสารสนเทศ

Posted on August 08, 2014 (62 views)

ตอนสุดท้ายของ Chapter 1 ครับ การพึงพาอาศัยระหว่างองค์กรและเทคโนโลยี.. ในตอนนี้อาจจะสรุปงงๆ นิดหน่อยนะครับ เพราะเรียนมาหลายวันแล้วลืมไปเยอะเหมือนกัน
ระบบสารสนเทศ
ชุดองค์ประกอบที่เชื่อมโยงกัน ใช้เก็บรวมรวมข้อมูล ดำเนินงานและเผยแพร่ข้อมูล สนับสนุนการตัดสินใจ ประสานงานและความคุม

สาระสนเทศ (Information) กับข้อมูล (Data) : ในส่วนนี้สารสนเทศกับข้อมูลแยกให้ชัดเจนคือ
Data คือ ข้อมูลดิบ
Information คือ ข้อมูลโดยสรุป

อาจารยได้อธิบายและยกตัวอย่างออกมาเป็นรูปแบบการแบ่งชั้นของข้อมูลดังนี้ครับ

สำหรับกรณี Information และ Data นั้นแตกต่างกันอย่างชัดเจนในส่วนของลักษณะ

ข้อมูลสินค้าในแต่ละรายการในห้างสรรพสินค้า ว่ารหัสสินค้าอะไร ชื่อสินค้า …

#INT602 Pseudocode และการวิเคราะห์เวลาการทำงาน/การคำนวณเวลาด้วย Big-Oh

Posted on August 01, 2014 (86 views)

Algorithm เป็นคำที่มาจากภาษาอาหรับ หมายถึงการอธิบายขั้นตอนการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเป็นระบบ
Pseudo-code
ในศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์ Algorithm จะเข้ามาสื่อสารเพื่อให้ทำงานตามคำสั่งที่ได้เขียนไว้ โดยทุกอย่างที่เรามองเห็นรอบตัวนั้นสามารถอธิบายได้ในรูปแบบ Algorithm ทั้งนั้น แต่จะไม่ได้ถูกอธิบายอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเหมือน Algorithm ยกตัวอย่างเช่น เมนูสำหรับทำอาหารต่างๆ ที่บอกส่วนประกอบและขั้นตอนวิธีการไว้ แต่ไม่เป็นขั้นเป็นตอนที่ชัดเจนนัก เช่นถ้าทำแกงจืดหมูสับ ก็จะบอกให้นำหมูสับมาใช้งานไม่ได้ลงลึกไปถึงขั้นตอนการทำหมูสับ ในส่วนนี้อาจจะเรียกว่าเป็น Prose จัดเป็น Algorithm แต่ไม่ใช้วิธีเขียน

สำหรับ Pseudo Code นั้น จะเป็นภาษาที่เข้ามาสื่อสารให้มนุษย์เข้าใจถึงโครงสร้างใน Algorithm โดยจะใช้ภาษาระดับสูง (High-level) สำหรับอธิบายในขั้นตอนต่างๆ ที่ทำให้เห็นโครงสร้างของภาษาในโปรแกรมนั้นๆ…

#INT603 เทคโนโลยีของ TfL และการลงทุนในระบบสารสนเทศ กลยุทธ์ด้านไอที

Posted on July 31, 2014 (76 views)

เทคโนโลยีของ TfL หรือ Transport for London
ข้อมูลในส่วนนี้อาจารย์เล่าถึงข้อมูลที่อยู่ภายใน Transport for London (case study) ซึ่งเรื่องราวก็จะอธิบายถึงข้อมูลการจัดการระบบขนส่งของมหานครลอนดอน โดยในเคสนี้อธิบายถึงระบบจัดการควบคุมการขนส่งทั้งรูปแบบรถไฟใต้ดิน รถไฟขนาดเล็ก รถไฟเหนือพื้น การเดินทางนํ้า รถโดยสารสาธารณะแบบประจำทาง (Bus) รวมถึงรถจักรยานให้เช่าเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมของประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตมหานครลอนดอน ซึ่งเป็นระบบที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยหลายๆด้าน โดยข้อมูลที่แสดงในส่วนผู้โดยสารเองหรือผู้จัดการเองก็แสดงผลแบบ Real time

ซึ่งอาจารย์เน้นไปเรื่องของ …

เมื่อผมต้องเสียเงินนับแสน! วิธีเอาตัวรอดจากธุรกิจที่มีความเสี่ยง..

Posted on July 29, 2014 (92 views)

เล่าเรื่องการลงในที่มีความเสี่ยงครับ ผมเป็นคนนึ่งที่จับเสือมือเปล่ามาตลอด ไม่เคยเลยที่จะลงทุนอะไรมากมาย การซื้อขายส่วนใหญ่เป็นเงินสดเกือบ 95% ของที่ทำอยู่ในรูปแบบห้างหุ้นส่วนครับ.. แต่ในการค้าขายส่วนตัวก็มีการลงทุนครับซึ่งผมเองก็ทำ e-Commerce อยู่ครับ การค้าๆขายๆ มีการลงทุนมาเกี่ยวข้อง ย่อมมีกำไรและขาดทุน

“เงินแสน” ผมหายไปเพราะอะไร?

เหตุผลที่ทำให้ผมเสียเงินเป็นแสนๆ ในช่วงเวลาเพียงแค่ 1-2 อาทิตย์ นั้นคือความประมาทและความอยากได้มากขึ้น.. (ความโลภนั้นเองครอบงำ) ทุกอย่างเกิดจากปัจจัยที่ผมความคุมไม่ได้ ผมสูญเงินจากการขนส่งทั้งหมดเกินครึ่งแสน ที่เหลือเป็นต้นทุนเพียงแค่ประมาณ 20% ครับ หลายคนสงสัยว่าทำไมค่าส่งผมแพงจัง ด้วยเหตุที่ว่าผมส่งสินค้าไปต่างประเทศครับ ไม่ได้ส่งในประเทศไทย อีกอย่างความผิดพลาดที่เกี่ยวกับข้อกำหนดในเรื่องการผ่านด่านศุลกากรประเทศปลายทางครับ ในแต่ละประเภทสินค้ามีความแตกต่างกันออกไป ในส่วนนี้เราต้องศึกษารายละเอียดให้ชัดเจนครับ ถ้าไม่ชัดเจนผมรับรองได้เลยว่าคุณจะมีปัญหาปวดหัวแบบผม..

ถ้าถามว่าผมจะทำอย่างไรต่อไปผมเองเป็นคนมีความเชื่อครับ และผมไม่เคยเลยที่จะหยุดด้วยการ “ยอมแพ้” ผมยังคงเดินต่อ.. แต่ไม่ได้ดันทุรังเดินแบบเดิม ทุกอย่างมันต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์กันไปครับ ไม่มีใครสอนหรือมาบอกเราได้ทุกเรื่องครับ ทุกอย่างเราต้องลงมือทำด้วยตัวเองแล้วเราจะรู้และสามารถแก้ปัญหาที่เราเจอได้เอง เหนื่อยบ้าง.. ท้อบ้าง.. แต่ความฝันที่มีถ้าเราไม่ลงมือทำจะเป็นได้แค่ฝันต่อไปอยู่อย่างนั้นครับ…..

#INT602 Recursion การเรียกซ้ำ

Posted on July 25, 2014 (121 views)

ฟังก์ชั่นหรือขั้นตอนการเรียกตัวเองซ้ำ (Recursive) จากที่ลองหาข้อมูลมีหลายตัวอย่างที่แสดงการคำนวนในค่าของ factorial โดยตัวอย่างก็แตกต่างกันออกไปแต่ละภาษาครับ ซึ่งตัว Recursive มีข้อกำหนดอยู่อย่างหนึ่งที่ชัดเจนนั้นคือ ฟังก์ชั่นจะไม่มีการเรียกตัวเองซ้ำอีกแล้วถ้าหากกณีที่ค่าพารามิเตอร์ x=0 (หรือตัวแปรอื่นๆที่คุณตั้ง ส่วนใหญ่ในที่เขียนๆกันน่าจะเป็น n ครับ) ค่าได้ได้รับก็คือ 0 ครับ ซึ่งเรียกว่า base case นั้นเอง

ทั้งนี้การทำงานของ Recursive Function นั้นไม่ได้เหมือนการทำงานแบบ Loop ครับ เพราะ Loop จะทำไปเรื่อยๆ แต่ Recursive  จะต้องกำหนดค่าไว้ว่าทำแค่ไหนและเรียกค่าจากที่ตั้งไว้นั้นเอง หรือที่เรียกกันว่าการเรียกตัวเองครับ โดยลักษณะการทำงานจะมีการเรียกไปค่าเพื่อตรวจสอบไปเรื่อยๆ จนถึงพารามิเตอร์เท่ากับ 0 ครับ จาอตัวอย่างที่อาจารย์อธิบายการทำงานดังนี้ครับ

F(4) ->F(3) ->F(2) ->F(1) …

#INT603 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจวันนี้

Posted on July 20, 2014 (118 views)

สำหรับวันแรกวิชาแรกที่เรียนครับ ผมเริ่มสรุปและทำความเข้าใจตามที่ได้ฟังบรรยายครับ เริ่มแรกอาจารย์แนะนำหนังสือที่ได้ใช้ประกอบการสอนตัวหนังสือที่ใช้ก็ชื่อว่า Management Information Systems , Managing Digital Firm. เขียนโดย Kenneth C. Laudon เป็นเวอร์ชั่น Global Edition (ประมาณว่าจำหน่ายในประเทศที่รายได้ไม่สูงครับ) ผมเห็นราคาขายรวมค่าจัดส่งประมาณ $48.95 ครับ แต่น่าเสียดายครับที่สินค้าไม่สามารถจัดส่งมาประเทศไทยได้ครับ
(หน้าตาหนังสือ Management Information Systems …